Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eklenme Tarihi: 18/05/2024 - Kategori: Yönetmelikler

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(standart form-KİK56.0/H)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “(standart form KİK57.0/H)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Standart formlara yapılan atıflar

EK MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan eklerde yer alan standart formlara diğer mevzuatta yapılan atıflar e-formlara yapılmış sayılır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihalelerelek

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi yapılan alımlarda, sözleşme tarihinde yürürlükte olan Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.