Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eklenme Tarihi: 18/05/2024 - Kategori: Yönetmelikler

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği hükümleri saklıdır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin başlığı “Tanımlar ve kısaltmalar” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “tanımlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki tanım ve kısaltmaların” ibaresi eklenmiş, (g) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) EKAP Yönetmeliği: Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ““Teklif Türünün Belirlenmesine İlişkin Form”da belirtilir.”” ibaresi “ilgili e-formda belirtilir.” şeklinde değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Tebligat esasları” olarak, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “öncelikli olarak”, “veya imza karşılığı elden” ibareleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinde” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “birinci fıkrada belirtilen yöntemler kullanılarak” ibaresi “EKAP üzerinden” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak” ibaresi eklenmiştir.

“(6) İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “standart formlar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı idare tarafından EKAP’ta hazırlanır. Dokümanın ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik ekinde yer alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “EKAP üzerinden hazırlanarak çıktısı alınanlar dahil” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teklif türünün belirlenmesi ile ilgili e-form.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “düzeltme ilan formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve indirilmesi” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “e-imza kullanarak” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “e-imza kullanılarak” ibaresi ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İhale ve/veya ön yeterlik dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak ihaleye katılabilmek için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibareleri “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkralarda yer alan “bildirim ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ihale iptal ilan formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adaylar” ibaresi “Tekliflerin fiziki ortamda alındığı ihalelerde, aday” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) EKAP Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istenen belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretleri sunulabilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, altıncı fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, davet edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişinin pilot ortak olarak belirlenmesi zorunludur.”

“Bu sözleşmede, ortaklık oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu açıkça belirtilir ve bu oranlar işin sonuna kadar değiştirilemez.”

“Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, davet edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişinin koordinatör ortak olarak belirlenmesi zorunludur.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştiritebilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “standart forma” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “elektronik ihaleler hariç,” ibareleri ile ikinci fıkrasında yer alan “elektronik ihaleler hariç” ibaresi “tekliflerin fiziki ortamda alındığı ihalelerde” şeklinde, birinci fıkrasında yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı” ibaresi “Yabancı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmelik eki Ek-1’de yer alan KİK026.1/Y İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) standart formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) İş deneyim belgesi sözleşmeyi imzalayan yüklenici adına düzenlenir. Ancak adına belge düzenlenen;

a) Ticari işletmenin/esnaf işletmesinin ya da şahıs veya sermaye şirketinin ünvan değiştirmesi,

b) Şahıs veya sermaye şirketinin Türk Ticaret Kanununa göre tür değiştirmesi,

c) İş ortaklığının ortağı olan şirketlerin tasfiyesiz sona ererek kendi aralarında devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi,

hallerinde bu iş deneyim belgesinin ihalelerde kullanılabilmesi için bu değişikliklere ilişkin belgelerin de teklif veya başvuru kapsamında sunulması zorunludur.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 48/A maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci fıkrada düzenlenen hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge, ilgili e-forma uygun olarak aday veya istekli tarafından başvuru veya teklif kapsamında sunulur.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “teklif mektubu standart formuna” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınmayan teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, e-forma uygun olması zorunludur; e-forma uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba ilişkin ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “EKAP Yönetmeliği” şeklinde, “standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “EKAP Yönetmeliği” şeklinde, “standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği” ibaresi “EKAP Yönetmeliği” şeklinde, “standart formlar” ibaresi “e-formlar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “üçte birine” ibareleri “yarısına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 60/B maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının birinci cümleleri sırasıyla aşağıdaki şekilde, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan “geçerli tekliflerde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Elektronik eksiltmeye davet edilecek istekliler ilgili e-form kullanılarak aynı anda eksiltmeye davet edilirler.”

“Yeni teklifler EKAP üzerinden e-teklif olarak verilir.”

“(5) Fiyat veya fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar üzerinden elektronik eksiltme yapılması öngörülen ihalelerde; tekliflerin açıldığı aşamaya ilişkin tutanak, eksiltmeden önce, isteklilerin yalnızca kendi durumunu görebileceği şekilde hazırlanarak bildirilir. Teklif verenler, teklif fiyatları ve eksiltmeye konu fiyat dışı unsurların değerleri ise yaklaşık maliyet ile birlikte, elektronik eksiltme tamamlandıktan sonra açıklanır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya bu değerin üzerinde olan ve birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen işlerde, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak belirlenmesi zorunludur.

(3) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi halinde fiyat ve fiyat dışı unsurlar puanlanır.  Fiyat puanlamasında en düşük geçerli teklif tutarı veya sınır değer ya da bu değerin üzerindeki ilk geçerli teklif tutarı kullanılır. Fiyat dışı unsurların puanlamasında ise 62 nci maddede belirtilen unsurlar esas alınır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin başlığı “Yabancı para birimi cinsinden teklif verilebilecek ihaleler” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “ihalelerde,” ibaresi “ihaleler ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bor, lityum ve nadir toprak elementleri ürünlerini üretecek endüstriyel tesis yapımına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Standart formlara yapılan atıflar

EK MADDE 3- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Ek-1’de yer alan standart formlara diğer mevzuatta yapılan atıflar e-formlara yapılmış sayılır.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 32- (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihlerden önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan KİK021.0/Y numaralı İş Ortaklığı Beyannamesi standart formunda yer alan “müteselsilen sorumlu olacağımızı” ibaresinden sonra gelen “ve” ibaresi “,” şeklinde değiştirilmiş ve “özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ortaklık oranlarımızı değiştirmeyeceğimizi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 4 üncü maddesinin başlığı “Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi, temini ile EKAP’a kayıt zorunluluğu” olarak, 4.1 inci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 4.1 inci maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, 4.4 üncü ve 4.6 ncı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ön yeterlik ve ihale dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak, ön yeterliğe başvuracak olanların, ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmesi zorunludur.”

“4.4. Adaylar, ihale dokümanını EKAP üzerinde görebilecekleri gibi ihale dokümanını ön yeterlik aşamasında da EKAP üzerinden indirebilirler. Ayrıca, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli bulunan adaylara gönderilecek davet mektubunda, ihale dokümanının EKAP üzerinden indirileceği bildirilecektir.”

“4.6. EKAP üzerinden ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı indirecek gerçek ve tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 5.1 inci maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli olabilecek, aday ve isteklilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecek, aday ve isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı adaylar” ibaresi “Yabancı adaylar” şeklinde, aynı maddenin (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) e-forma uygun başvuru mektubu.”

“e) Adayın ortak girişim olarak başvuruda bulunması halinde, e-forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.7”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.5.3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiş, 7.9 uncu maddesine bağlı (17) numaralı dipnotta yer alan 7.9.3.3.4 üncü maddesindeki “10’u” ibaresi “12,5’i” şeklinde değiştirilmiştir.

“7.5.4. Ön yeterlik başvurusu kapsamında sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale ve ön yeterlik dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri ön yeterlik değerlendirmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 12.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 12.4 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiştir.

“12.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 13.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 13.3 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“13.2. Zeyilname, son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ön yeterlik dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 15.3 üncü maddesinde yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 15.6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“15.6. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 16 ncı maddesine bağlı (22) numaralı dipnotta yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, 4.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmesi zorunludur.”

“4.5. EKAP üzerinden ihale dokümanı indirecek gerçek ve tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5.1 inci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak tebligatlar, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler” ibaresi “Yabancı istekliler” şeklinde, (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 7.4.1.2 nci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) e-forma uygun teklif mektubu.”

“e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, e-forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.7”

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (h) bendinde yer alan “sunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sağlaması” ibaresi, “aşağıdaki belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yeterlik kriterleri” ibaresi eklenmiştir.

“ı) Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 13.4 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiştir.

“13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 14.3 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 16.3 üncü maddesinde yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 16.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 17 nci maddesine bağlı (16) numaralı dipnotta yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 19 uncu maddesine bağlı (18) numaralı dipnotta yer alan “ihale dokümanında kendilerine verilmiş olan teklif mektubu standart formunda” ibaresi “e-formda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (21) numaralı dipnotta yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki elektronik eksiltme davet formu” ibaresi “ilgili e-form” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 56- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 23.1 inci maddesinde yer alan “ekteki form örneğine” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 27.4 üncü maddesinde yer alan “standart formlara” ibareleri “e-formlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 58- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 28.1 inci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 59- Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 33.2 nci maddesine bağlı (24.1) numaralı dipnotta yer alan “üçte birine” ibareleri “yarısına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 60- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 4.1 inci maddesinin birinci ve ikinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış, 4.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmesi zorunludur.”

“4.5. EKAP üzerinden ihale dokümanı indirecek gerçek ve tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.”

MADDE 61- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 5.1 inci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 62- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6- Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.”

MADDE 63- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler” ibaresi “Yabancı istekliler” şeklinde, aynı maddenin (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  7.7.1.2 nci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) e-forma uygun başvuru mektubu.”

“e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, e-forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.7”

MADDE 64- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.5.4 üncü maddesinde yer alan “sunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya sağlaması” ibaresi, “aşağıdaki belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya yeterlik kriterleri” ibaresi eklenmiş, 7.5.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7.5.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 65- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 13.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 13.4 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yaparak” şeklinde değiştirilmiştir.

“13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 66- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 14.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde, 14.3 üncü maddesinde yer alan “EKAP üzerinden e-imza kullanarak” ibaresi “EKAP hesabına giriş yapılarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, dokümanı EKAP hesabına giriş yaparak indirenlerin tamamına gönderilir.”

MADDE 67- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 16.3 üncü maddesinde yer alan “ekte örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, 16.5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması,  pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar idare onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 68- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 17 nci maddesine bağlı (21) numaralı dipnotta yer alan “ekde örneği bulunan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 69- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 23 üncü maddesine bağlı (23) numaralı dipnotta yer alan “ihale dokümanında kendilerine verilmiş olan teklif mektubu standart formunda” ibaresi “e-formda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 70- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 27.1 inci maddesinde yer alan “ekteki form örneğine” ibaresi “e-forma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 71- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.4 üncü maddesinde yer alan “standart formlara” ibareleri “e-formlara” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 72- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 32.1 inci maddesinde yer alan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına” ibaresi “EKAP Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 73- Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 38.2 nci maddesine bağlı (29.1) numaralı dipnotta yer alan “üçte birine” ibareleri “yarısına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 74- Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 2.2 nci maddesinin (ç) bendinde yer alan (6) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış, (e) bendinde yer alan “Bildirime esas faks numarası” ibaresi “Faks numarası”, (f) bendinde yer alan “Bildirime esas elektronik posta adresi” ibaresi “Elektronik posta adresi” şeklinde, 2.3 üncü ve 2.4 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 2 nci maddesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.”

“2.5. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak tebligatlar, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre 2.1 ve 2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.”

MADDE 75- Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 34.1 inci maddesine bağlı (28) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 34.1 inci maddesinde yer alan “taraflarca” ibaresinden sonra gelmek üzere “EKAP üzerinden e-imza ile” ibaresi eklenmiştir.

“28 (1) Sözleşmenin EKAP üzerinden imzalanamadığı durumlarda madde metni “34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenecektir.

(2) Sözleşmenin İdare tarafından notere tescili ve onaylatılmasının öngörüldüğü durumlarda madde metni “34.1. Bu sözleşme noter tarafından onaylanıp tescil edildiği tarihte yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenecektir.”

MADDE 76- Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 35 inci maddesine bağlı (29) numaralı dipnot ile 35.1 inci maddesi ve “YÜKLENİCİ” ibaresine bağlı (31) numaralı dipnotun ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“29 Sözleşmenin EKAP üzerinden imzalanamadığı durumlarda madde metni “35.1. Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/…….tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı bir suretini” Yükleniciye verecektir.” şeklinde; yüklenici tarafından sözleşmenin birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi talep edilirse madde metni “35.1. Bu sözleşme ............. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ..…/…/……tarihinde imza altına alınmış, …….. nüshası İdarede  muhafaza edilerek ……... nüshası da Yükleniciye verilmiştir.” şeklinde düzenlenecektir.”

“35.1.  Bu sözleşme .................. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra …/…/……. tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.”

“Yüklenicinin tüzel kişi olması halinde yetkili temsilcisinin veya vekilinin adı-soyadı yazılacaktır.”

MADDE 77- Aynı Yönetmeliğin Ek-8’inde yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi,” ibaresi “Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin nev'i itibarıyla bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturduğu adi ortaklıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 78- Bu Yönetmeliğin;

a) 31, 33, 78 ve 79 uncu maddeleri yayımı tarihinde,

b) 14, 15, 20, 27, 30, 34, 40, 43, 49, 52, 59, 64, 67, 73 ve 77 nci maddeleri 15/6/2024 tarihinde,

c) Diğer maddeleri 15/1/2025 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 79- Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.